www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Podsumowanie

Podsumowanie

Podstawowy cel pracy, jaki został założony przed napisaniem aplikacji został zrealizowany. Niektóre z funkcjonalności zostały bardziej rozbudowane niż zostało to zaplanowane na początku pisania pracy.

Udało stworzyć się aplikacje, która w znacznym stopniu ułatwia zarządzanie i sterowanie budynkiem. Nie ruszając się z miejsca użytkownik może zrobić wiele rzeczy poprzez sieć Internet. Zmiana ustawień temperatury, światłości, wilgotności lub zamkniecie rolet odbywa się praktycznie po naciśnięciu jednego przycisku.

Baza danych stworzona w systemie jest uniwersalna i chcąc dodać lub usunąć wybrane typy np. czujników lub pomieszczeń robimy to w bardzo prosty sposób a jednocześnie wprowadzone zmiany są natychmiast widoczne w systemie. Uaktualniając wybrane rekordy – zmieniając nazwy wybranych typów na nowe, zmiany są od razu widoczne w systemie i administrator nie musi zmieniać w nim niczego więcej oprócz dodania, usunięcia lub modyfikacji istniejących rekordów.

Administracja systemu jest również dosyć łatwa po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami tworzenia nowych kont, dodawania nowych czujników oraz komputerów (zarówno w przypadku instalacji nowych jak i wprowadzania od podstaw) w pomieszczeniach a także dodawanie nowych pomieszczeń do istniejących budynków.

Również od strony funkcjonalności i „współpracy” ze zwykłym użytkownikiem system jest prosty w obsłudze. Wbudowana wyszukiwarka pozwala szybko i łatwo wyszukać wybrane pomieszczenie lub komputer. Wpisując choćby jedną literę lub jakąś frazę system natychmiast wyszuka czy w bazie znajdują się wpisy odnośnie szukanego ciągu znaków o ile dany użytkownik posiada odpowiednie prawa. Zmiana ustawień czujników sprowadza się do wybrania żądanego pomieszczenia myszą, wpisania odpowiednich wartości i ich zatwierdzenia.

Reasumując, stworzona przeze mnie aplikacja jest uniwersalną, w pełni funkcjonalną i łatwą w obsłudze zarówno dla administratora jak i dla końcowego użytkownika gdyż nie wiedząc nawet jak korzystać z systemu można w łatwy sposób dowiedzieć się odnośne wybranej funkcji korzystając z pomocy.

Streszczenie w języku polskim.

Internetowy system sterowania budynkiem inteligentnym pozwala na zarządzanie zautomatyzowanym budynkiem poprzez sieć Internet. Jest to aplikacja internetowa zaprojektowana w technologii PHP i MySql. System ten pozwala zalogowanym użytkownikom na zarządzanie całością budynku lub zespołu budynków. Dzięki takiemu rozwiązaniu można nie ruszając się z miejsca sterować całym budynkiem. Możemy między innymi zamykać okna, rolety, żaluzje, sterować ustawieniami temperatury, oświetlenia, wilgotności, klimatyzacją oraz innymi systemami np. gazowym, grzewczym lub wodnym.

W przypadku dużych obiektów możemy zarządzać bazą danych dodając nowe budynki, nowe pomieszczenia w istniejących budynkach, nowe typy czujników, komputery w salach komputerowych a także modyfikować wybrane ustawienia z poziomu monitora MySql. Administrator może także dodawać nowe konta użytkowników przydzielając im odpowiednie prawa. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce możemy łatwo odnaleźć wybrane pomieszczenia oraz komputery i modyfikować wybrane przez nas ustawienia, jeżeli posiadamy odpowiednie prawa.

Rozbudowa takiego systemu o nowe prawa, nowe typy użytkowników, pomieszczeń, czujników oraz komputerów jest niezmiernie prosta, gdyż wystarczy dodać jeden lub więcej z wyżej wymienionych do bazy i będziemy od mogli dodać go poprzez edytor do wybranego pomieszczenia, jeżeli zajdzie taka potrzeba lub zmodyfikować istniejące konto użytkownika w oparciu o nowe dane.

Dzięki opisanemu tutaj systemowi możemy racjonalnie wykorzystywać nasz czas, oraz zminimalizować koszty eksploatacji.

Streszczenie w języku angielskim.

Internet system of steering intelligent building allows managing automatic building through Internet network. It is an internet application projected in PHP and MySql technology. That system allows logged users to manage whole building or system of buildings. Owing to that solution we can - not moving from a place - steer whole building. We can e.g. close windows, window - blinds, blinds, managing temperature, lucidity, humidity and other systems e.g. gas, water or heating settings.

In case of large objects we can manage database adding new buildings, new places in existing buildings, new types of sensor, computer in computer rooms and also modify settings from MySql monitor command line. Administrator of the system, can also add new user accounts, giving them proper rights. Owing to built in search engine we can easy find proper places or computers and modify settings if we have proper rights.

Enlargement of the system in new rights, user types, places(rooms), sensors and computers is very easily, because if we add one or more types above – mentioned to database and we well be able to modify existing data over the editor or modify existing user accounts.

Owning to described system, we can reasonable utilizes our time and shortage costs of exploitation.

Słowa kluczowe w języku polskim.

Internet – międzynarodowa sieć komputerowa

Php – skryptowy język programowania dynamicznych stron WWW

Mysql – serwer bazy danych

Baza danych – struktura zawierająca tabele oraz dane

Tabela – część bazy danych, przechowująca dane

Klucz – unikatowy identyfikator tabeli

Budynek inteligentny – budynek zarządzany elektronicznie

Dynamiczny – interpretowany po stronie serwera

Język skryptowy – niepodlegający kompilacji

Interpreter – przetwarza i wykonuje skrypty napisane w języku skryptowym

Strona WWW – witryna umieszczana w sieci Internet

SQL – język zapytań bazy danych

Słowa kluczowe w języku angielskim.

Internet – international computer network

Php – a jscript language for dynamic WWW sites programming

Mysql – a database server

Database – structure having tables and data

Table – a part of database, storing data

Key – unique table identifier

Inteligent building – a building managed electronically

Dynamic – server side interpreted

Script language – not compiled language

Interpreter – transforms and executes scripts written in script language

WWW site – a site placed in Internet network

SQL – a database query languagekomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.