www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Administracja » Zarządzanie bazą danych z poziomu monitora MySql

Zarządzanie bazą danych z poziomu monitora MySql

Jeżeli zajdzie potrzeba przeprowadzenia na bazie jakichś niestandardowych operacji, które nie zostały zaimplementowane w aktualnej wersji systemu np. modyfikacji wartości poszczególnych krotek(np. zmiana hasła dla wybranego użytkownika), usuwania wybranych krotek z tabel, dodawanie nowych typów danych (pomieszczeń, komputerów, czujników lub typów użytkowników) administrator będzie musiał własnoręcznie modyfikować zawartość poszczególnych tabel lub poszczególnych rekordów zawartych w tabelach. Oto jak wygląda linia komend, czyli monitor MySql:

Rysunek 10 – Korzystanie z monitora MySql

Jeżeli chcemy korzystać z monitora MySql musimy posiadać podstawową wiedzę z zakresu składni języka SQL.

Załóżmy, że chcemy dodać nowy typ czujnika – napięcie - do tabeli sensor_types. Sam system nie oferuje nam takiej opcji, więc jeżeli chcemy to zrobić musimy skorzystać z monitora MySql. I tak, polecenie to realizujące, to:

INSERT INTO sensor_types (sensor_type) VAlUES (‘napiecie’);

To samo tyczy się innych tabel. Ogólnie składnia polecenia wygląda następująco:

INSERT INTO nazwa_tabeli (kolumna1,kolumna2,…,kolumna n) VALUES (‘wart1’,’wart2’,…,’wart n’);

Jeżeli chcemy poprawić jakieś wybrane wartości robimy to w następujący sposób:

UPDATE users SET login=’b4tm3n’ WHERE user_id=432;

Ogólna składnia polecenia wygląda następująco:

UPDATE nazwa_tabeli SET kol1=’wart1’,kol2=’wart2’,… kol_n=’wart_n’;

Jeżeli nie zastosujemy klauzuli: WHERE unikatowa_kolumna=’wartosc’ to zmienimy wszystkie krotki w tabeli wartościami przez nas podanymi!

Jeśli chcemy usunąć jakieś krotki z tabeli używamy wtedy następującego polecenia:

DELETE FROM rooms WHERE room_type=3;

Polecenie to usunie wszystkie krotki, w których kolumna „room_type” ma wartość 3.

Ogólna postać polecenia wygląda następująco:

DELETE FROM nazwa_tabeli WHERE kolumna=wartosc;

Można także bardziej precyzować, które krotki tabeli maja być usuwane stosując operatory logiczne OR lub AND, złożenia oraz podzapytania.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.