www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Opis techniczny systemu » Opis tabel

Opis tabel

Tabele przedstawione poniżej opisane są w kolejności alfabetycznej.

Tabela „buildings” zawiera dane dotyczące budynków uczelni, gdyż szkoła podzielona jest na budynki, które mają swoje nazwy. Np. budynek „D”, budynek „E”.


Field Type Null Key Default Extra
building_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
Building_name varchar(30)
UNI

floor_number tinyint(4)
MUL 0
description varchar(255) YES
NULL

Tabela 1– buildings

Tabela „computer_types” zawiera informacje dotyczące dostępnych typów komputerów, stworzona w celu raczej informacyjnym, choć można w oparciu o typy komputerów przydzielać prawa użytkownikowi czy może dany typ komputera np. wyszukiwać lub wyświetlać.


Field Type Null Key Default Extra
computer_type_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
computer_type varchar(255)
UNI

Tabela 2 - computer_types

Tabela „computers” zawiera dane dotyczące komputerów znajdujących się w poszczególnych salach. Przechowuje informacje o adresie IP komputera, nazwie komputera, jego typie, nazwie pomieszczenia, w którym się znajduje oraz opcjonalne parametry, które mogą być odczytane, czyli czy komputer jest włączony i czy jest aktualnie przez kogoś zajmowany. Opcjonalnym parametrem jest także opis komputera np. komputer pani X.


Field Type Null Key Default Extra
computer_id mediumint(8) unsigned
PRI NULL auto_increment
computer_name Varchar(50)
UNI

computer_type_id smallint(6)
MUL 0
Room_name Varchar(50)
MUL

Ip Varchar(15)
MUL

is_poweron char(1) YES
NULL
Is_busy char(1) YES
NULL
description varchar(255) YES
NULL

Tabela 3 – computers

W tabeli „room_rights” przechowywane są informacje odnośnie typów pomieszczeń, które dany użytkownik może wyświetlać, modyfikować lub wyszukiwać.


Field Type Null Key Default Extra
room_right_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
user_id smallint(6)
MUL 0
room_type_id smallint(6)
MUL 0

Tabela 4 – room_rights

Tabela room_types zawiera dostępne zdefiniowane typy pomieszczeń, np. biurowy, ogólnego_użytku, serwerownia itp.


Field Type Null Key Default Extra
room_type_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
room_type varchar(50)
UNI

Tabela 5 – room_types

Tabela „rooms” zawiera dane dotyczące pomieszczeń takie jak: nazwa pomieszczenia, typ, w jakim budynku się znajduje i na którym piętrze. Opcjonalnym parametrem jest opis pomieszczenia, np. centrum dowodzenia.


Field Type Null Key Default Extra
room_id int(10) unsigned
PRI NULL auto_increment
room_name varchar(30)
UNI

room_type_id smallint(6)
MUL 0
building_id smallint(6)
MUL 0
floor tinyint(4)
MUL 0
room_description varchar(255) YES
NULL

Tabela 6 – rooms

Tabela „sensor_states” opisuje aktualne wskazania czujników w danym pomieszczeniu.


Field Type Null Key Default Extra
sensor_state_id mediumint(8) unsigned
PRI NULL auto_increment
room_name Varchar(100)
MUL

sensor_type_id mediumint(9)

0
actual mediumint(9)
MUL 0

Tabela 7 – sensor_states

Tabela „sensor_types” zawiera dane dotyczące typów czujników. Czujnik może być także typu logicznego i mieć wartość prawda lub fałsz. Opcja ta może posłużyć w precyzyjniejszej identyfikacji.


Field Type Null Key Default Extra
sensor_type_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
sensor_type varchar(50)
UNI

is_bool Char(1)Tabela 8 – sensor_types

Tabela „user_right_types” jest tabelą, w której przechowywane są zdefiniowane typy praw, które mogą być przydzielone użytkownikom systemu.


Field Type Null Key Default Extra
user_right_type_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
user_right_type Varchar(50)
UNI

Tabela 9 – user_right_types

Tabela „user_rights” jest tabelą, w której przechowywane są zdefiniowane dla danych użytkowników prawa odnośnie samego systemu(w oparciu o tabele user_right_types) i tego, co użytkownik może w nim zrobić. Czy np. dany użytkownik może mieć dostęp do pliku logów lub czy może modyfikować ustawienia np. temperatury lub innych wartości.


Field Type Null Key Default Extra
user_right_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
user_id smallint(6)
MUL 0
user_right_type_id smallint(6)
MUL 0

Tabela 10 – user_rights

Tabela „user_types” zawiera zdefiniowane typy użytkowników przydzielane podczas zakładania konta. Tabela służy także bardziej do celów informacyjnych, gdyż dany typ nie ma zdefiniowanych z góry ustalonych praw. Lecz może to być bardzo szybko zaimplementowane, przez dodanie tabeli np. user_type_policies, w której zostałyby zdefiniowane zasady dla każdego typu użytkownika.


Field Type Null Key Default Extra
user_type_id smallint(5) unsigned
PRI NULL auto_increment
user_type varchar(40)
UNI

Tabela 11 – user_types

Tabela „users” przechowuje informacje dotyczące utworzonych przez administratora kont użytkowników. W tabeli istnieją już dwa typy kont, których nie powinno się zmieniać - master oraz student.


Field Type Null Key Default Extra
user_id smallint(5)unsigned
PRI NULL auto_increment
user_type_id smallint(6)
MUL 0
login varchar(30)
UNI

password varchar(16)
MUL

reg_date Datetime

0000-00-00 00:00:00
email varchar(40) YES
NULL
comment varchar(75) YES
NULL

Tabela 12 – users

Na koniec zdefiniowana jest tabela „weather”, która służy do przechowywania aktualnych wartości pogodowych, czyli tego, co dzieje się na dworze.


Field Type Null Key Default Extra
weather_id int(10) unsigned
PRI NULL auto_increment
sensor_type_id int(11)

0
actual int(11)
MUL 0

Tabela 13 – weatherkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.