www.eprace.edu.pl » budynek-inteligentny » Projekt systemu w PHP » Opis bibliotek oraz zdefiniowanych w nich funkcji

Opis bibliotek oraz zdefiniowanych w nich funkcji

W katalogu OBJECTS znajdują się wszystkie napisane przeze mnie biblioteki oraz funkcje w nich zawarte.

I tak:

db.php – jest to klasa odpowiedzialna głownie za łączenie się z bazą danych oraz wybieranie odpowiedniej bazy danych. Dzięki tej klasie możemy zadawać zapytania oraz je wykonywać.

defines.var.php – w pliku tym zdefiniowane są wartości takie jak maksymalna oraz minimalna temperatura, maksymalna oraz minimalna wilgotność, których to nie można przekroczyć, nazwa serwera bazy danych, z którym należy się połączyć, nazwa konta użytkownika zdefiniowanego w bazie, dzięki któremu możemy się połączyć oraz hasło danego konta. Wszystkie wyżej wymienione zmienne zdefiniowane są jako stałe.

html.php – plik zawierający głównie funkcje formatujące tekst i generujące odpowiednie znaczniki html.

queries.sql.php – plik zawiera gotowe zdefiniowane przeze mnie zapytania, wybierające dane, modyfikujące je oraz wstawiające do bazy.

validator.php – jeden z ważniejszych plików w systemie. Posiada zdefiniowane przeze mnie funkcje i w oparciu to, co wygenerują próbujący się zalogować użytkownik może mieć dostęp do systemu lub wybranych opcji lub też nie.

Teraz wymienię i opiszę funkcje zawarte w poszczególnych plikach.

db.php

class Db {

W zmiennej $conn przechowywane są aktualne informacje o połączeniu, w $c_query jest przechowywane aktualne zapytanie. Zmienna $empt jest zmienną pomocniczą używana w funkcji IsEmpty, i przechowywana jest wartość czy wykonane zapytanie zwróciło jakieś rekordy czy też nie.

var $conn;

var $c_query;

var $empt;

Funkcja conn służy do nawiązywania połączenia z bazą, atrybutami są adres serwera bazy danych, nazwa użytkownika oraz hasło.

function Conn ($host, $user, $pass) {

$this->conn = mysql_connect ($host, $user, $pass);

}

Funkcja SelectDb służy do nawiązywania połączenia z bazą, atrybutem jest nazwa bazy danych.

function SelectDB ($db) {

mysql_select_db ($db, $this->conn);

}

Funkcja Debug zwraca komunikat o błędzie w przypadku nie nawiązania połączenia z bazą danych.

function Debug() {

if (!$this->conn) {

echo "Nie polaczylem sie z baza danych";

exit;

}

}

Funkcja Query służy do zadawania lub wykonywania( w przypadku poleceń modyfikujących bazę) zapytań.

function Query($g_query) {

$this->c_query = mysql_query($g_query,$this->conn);

}

Funkcja NextRow zwraca po kolei rekordy odczytane z bazy danych. Jej użycie opisze dalej w pracy.

function NextRow () {

return mysql_fetch_array($this->c_query);

}

Funkcja Isempty zwraca TRUE jeśli zapytanie zwróciło jakieś rekordy , FALSE jeśli nie.

function isempty() {

$this->empt = mysql_num_rows($this->c_query);

return $this->empt;

}

Funkcja EchoQuery jest funkcją pomocniczą i służy do wyświetlania aktualnego zapytania przechowywanego w zmiennej c_query.

function echoquery(){

echo $this->c_query;

}

defines.var.php

W stałych zdefiniowanych w tym pliku przechowywane są dane odnośnie bazy danych oraz wartości granicznych czujników.

define('db_name','alquaidabase'); - nazwa bazy danych

define('db_adress','212.191.96.133'); - adres serwera bazy danych

define('db_user','4dm1n'); - adres użytkownika

define('db_password','p0c4ch0nt45'); - hasło użytkownika

define('logfile’,’acces.log'); - plik logów

define('min_temperature',16); - minimalna wartość temperatury poniżej której nie można zejść

define('max_temperature',27); - maksymalna wartość temperatury której nie można przekroczyć

define('min_lucidity',0); - minimalna wartość światłości poniżej której nie można zejść

define('max_lucidity',100); - maksymalna wartość światłości której nie można przekroczyć

define('min_humidity',25); - minimalna wartość wilgotności poniżej której nie można zejść

define('max_humidity',75); - maksymalna wartość wilgotności której nie można przekroczyć

html.php

Funkcja History której parametrami jest o ile poziomów mamy się przenieść w górę lub dół dokumentu oraz nazwa odnośnika przenosi nas wstecz lub do przodu. Np.

history(-2,Popraw); utworzy link o dwie strony wstecz, pod nazwą Popraw.

function history($value,$string){

echo "<a href=\"javascript:history.go($value)\">$string</a>";

}

Funkcja center której parametrem jest obiekt ustawia dany obiekt na środku dokumentu.

function center($string){

echo "<center>$string</center>";

}

Funkcja br, której parametrem jest ilość, tworzy określoną ilość znaczników br.

function br($ile){

for ($i=0;$i<$ile;$i++) {echo "<br>";}

}

Funkcja hr, której parametrem jest szerokość oraz kolor, tworzy linie poziomą w dokumencie.

function hr($width,$color){

echo "<hr width=$width color=$color>";

}

Funkcja font, której parametrami są napis, wielkość oraz kolor tworzy określony napis, nadając mu odpowiednią wielkość oraz kolor.

function font($string,$size,$color){

echo "<font size=$size color=$color>$string</font>";

}

Funkcja intext, której parametrami są nazwa, wielkość oraz maksymalna ilość znaków jakie można wpisać tworzy pole input typu text, nadając mu odpowiednią nazwę , rozmiar oraz ustawiając maksymalną ilość znaków.

function intext($name,$size,$maxlength){

echo "<input type=text name=$name size=$size maxlength=$maxlength>";

}

Funkcja txtarea, której parametrami są nazwa, ilość wierszy oraz ilość kolumn tworzy pole textarea, nadając mu odpowiednią nazwę, ilość wierszy oraz ilość kolumn.

function txtarea($name,$rows,$cols){

echo "<textarea name=$name rows=$rows cols=$cols></textarea>";

}

Funkcja createlink, której parametrami są adres dokumentu oraz wyświetlana nazwa, tworzy wiersz tabeli z linkiem.

function createlink($href,$name){

echo "<tr><td><a href=\"$href\">$name</a> <br></td></tr>";

}

function adminmenu() – tworzy menu administracyjne

function createLeftMenu() – tworzy menu główne systemu w oparciu o wygenerowane zmienne sesji

function roomtypeshow($type,$break,$step,$bid,$classinstance) - funkcja odnosi sie do pliku dodkomp.php, funkcja ta ma pokazywać pokoje w oparciu o zmienna $type kt. mówi czy użytkownik zaznaczył opcje wszystkie w formularzu czy tez nie...

$break i $step są to zmienne służące do rysowania tabeli

queries.sql.php

function all($tblname) – wyświetla wszystkie rekordy z zadanej tabeli

function insert_room($name,$type,$building_id,$floor,$descr) – wprowadza do bazy pomieszczenie lub grupę pomieszczeń wygenerowanych przez edytor

function insert_building($name,$floors,$descr) – wprowadza do bazy dany budynek

function insert_computer($cname,$ctypeid,$rname,$ip,$ispwon,$isbusy,$descr) – wprowadza do bazy nazwę komputera

function insert_user($dbclassinstance,$utype,$login,$pass,$email="",$comment="")

- funkcja zwraca 1 w przypadku gdy udało się dodać użytkownika do bazy , 0 jeśli nie, gdyż dany użytkownik istnieje w bazie

function tmp($dbclassinstance,$table) – funkcja pomocnicza

validator.php

function goLogin() – wyświetla przekierowanie do strony logowania

function writelog($login,$pass,$ip,$port) – zapisuje hasło i login jakie użytkownik próbował wpisać i odpowiednio formatuje plik logów

function readlog() – funkcja używana do odczytywania i interpretowania pliku logów

function checkLogin($login,$pass) – sprawdza login oraz hasło, jeżeli nie ma nastepuje przekierowanie do pliku login.php

function isipvalue($value) - funkcja sprawdza czy wartości wprowadzone w polach adresu IP są poprawne, czyli czy nie jest to np. litera i czy są z przedziału 1 - 255

zwraca 1, jeśli dane są błędne w przeciwnym razie 0

function ifipexist($ip,$dbclassinstance) - funkcja ta zwraca wartość 1 jeśli istnieje juz podany przez użytkownika adres IP w bazie danych, w przeciwnym wypadku zwraca wartość 0

function ifroomexist($rname,$dbclassinstance) - funkcja ta zwraca wartość 1 jeśli istnieje juz podana przez użytkownika nazwa pomieszczenia w bazie danych, w przeciwnym wypadku zwraca wartość 0

function isemptyarray($array) – funkcja zwraca wartość 1 w przypadku gdy tablica jest pusta, w przeciwnym przypadku zwraca 0

function isalltype ($array,$alltypenumber) - funkcja ta ma służyć do tego żeby sprawdzić czy została wybrana opcja "wszystkie" w formularzu, gdyż jeśli użytkownik wybrał inne opcje ale także opcje "wszystkie" to ta opcja bierze gore nad innymi

a inne są nie ważne

function ilewtablicy($array) – funkcja zwraca ilość elementów zawartych w tablicy

function setsessionvars($login) - funkcja ta ustawia zmienne sesji dla użytkownika, który się aktualnie zalogował

function generatequery($db,$string) - generuje zapytanie odpowiednie dla danego typu użytkownika jeżeli użytkownik może wyświetlać lub przeszukiwać wszystkie pokoje to Ok, jeśli nie to wyświetla lub szuka tylko te typy które zostały mu przydzielonekomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.